fbpx

Прехвърляне на имот без риск. Документи…

Процесът, свързан с покупката и прехвърляне на имот на името на купувача може да изглежда много страшен в очите на някои хора. Това е така, понеже за повечето от нас това е най-скъпата покупка в живота и поради тази причина трябва да сме разумни с нея. Тук логично идва въпросът дали да използваме услугите на посредник от агенция за недвижими имоти или ще се справим сами с подбора на оферти, организирането на огледи, преговорите за условия и цена, проследяване достоверността на наличната информация, оформяне на договори, окомплектоване и проверка на документи и др. Добрият брокер може да ви спести всичко това. В случай, че сте избрали да използвате услугите на специалист, първо си организирайте среща с човека, с когото сте избрали да работите.  Тази среща е важна, понеже колкото по-детайлно опишете търсенето си (район, бюджет, тип имот и тн.), толкова по-лесно и бързо ще бъде за посредника да намери подходящия за вас имот или ако очакванията ви за пазара са нереалистични, то тогава той ще може да ви насочи към преосмисляне на критериите ви и реализиране на най-подходящата сделка.  

След като вече сте намерили търсения имот, идва ред на следните стъпки, съпътстващи процеса на сделката: проверка на имота, депозит, предварителен договор, изповядване на сделка.

Какви са стъпкие преди да стигнете до прехвърляне на имот на ваше име:

 • Проверка на имота. Важно е, преди да се предприемат стъпки към закупуването на дадения имот, първо да се направи проверка за тежести. В случай, че използвате услугите на посредник от агенция за недвижими имоти, той може да направи тази проверка на момента. Тежестите могат да бъдат: вещни права, запор, сервитут, ипотека и др. Важно е да се знае, че когато един имот има ипотека, в това, само по себе си, няма нищо притеснително. Понастоящем голям процент от жилищата са закупени с ипотечен кредит. В този случай не пречи да се извърши сделка, при условие, че със средствата, платени от купувача се покрие стойността на ипотеката и тя бъде заличена. 
 • Депозитен договор. Купувачът депозира финансови средства в размер на 1000 Евро или около 1% от стойността на имота в случаи, когато се касае за по-висока продажна цена. Като в този депозитен договор са описани главните условия по сделката (продавач и купувач, продажна цена, начин на плащане, срокове на договора, срокове на последващи стъпки по отношение на сделката  и др.). 
 • Предварителен договор. Това е основната част от сделката, в която проличават професионализма на вашия консултант, и е предпоставка за успешен завършък на процеса на закупуване. В този договор се описват правата и задълженията на страните, за да се постигне сигурност в отношенията им. В него се дефинират ясно срокове за окончателния договор (Нотариално изповядване). След подписването на предварителния договор, купувачът изплаща на продавача задатък в размер на 10% от стойността на сделката. В конкретния случай този процент може и да е различен. 

Ще падат ли цените на имотите? Прочетете подробен анализ тук.

Необходими документи за сделка:

 • Нотариален акт – документ, доказващ собствеността. В българското законодателство правото на собственост върху недвижими имоти се удостоверява със специално предвидени документи  – нотариални актове, съдебни решения и пр. Всеки продавач трябва да притежава документ за собственост. В случай, че го е изгубил или унищожил, възможно е той лично да заяви издаването на заверен препис (официален документ) на същия акт от имотния регистър към Агенцията по вписвания. Ако имотът е придобит в рамките на последните 10 г., то оригинал от същия документ се съхранява при нотариуса, извършил сделката. Ако имотът е наследствен, то тогава собствеността се доказва със Нотариалния акт на името на починалия собственик и Удостоверение за наследници. Съществуват и други документи за собственост – напр. договор за покупка на държавен имот, договор за покупка от строителни войски и мн. други.
 • Кадастрална схемаопределя основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимия имот. Този документ се издава с платена услуга от Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) със заявление лично от собственика или упълномощено от него лице с представянето на копие от документ за собственост. Отнема между 3 и 7 работни дни, в зависимост от вида на административната услуга. Документът е безсрочен.
 • Данъчна оценка – Удостоверението за данъчна оценка на имота по чл. 264 ал,1 от ДОПК (определящ данъчната стойност на имота и доказващ, че спрямо имота няма неплатени задължения). Този документ се издава с платена услуга от данъчната служба към общината по местонахождение на имота. Като за изваждането са необходими копие от нотариален акт, копие от кадастрална схема и попълнено заявление. Заявява се лично или чрез упълномощено лице. За да бъде извършена сделка по покупко-продажба на имот, е необходимо да се предостави Данъчната оценка, в която е вписано изрично, че собственикът няма задължения. Отнема между 1 и 10 работни дни, в зависимост от вида на административната услуга. 
 • Удостоверение за семейно положение – документът доказва семейното положение на продавача дали е женен/омъжена, дали е вдовец/вдовица. Ако е женен/а, то съпругът/а е нужно да присъстват и да са съгласни с продажбата на имота. Този документ се издава с платена услуга от всяка една община, въз основа регистъра на населението, без значение къде е регистрацията ви по лична карта. Отнема между 24 часа и 7 работни дни в зависимост от вида на административната услуга и дали се вади от общината по местожителство или не. 
 •  Удостоверение за наследници – в случай, че продавачът е  вдовец /вдовица е нужно да се видят, кои са наследниците им. Този документ се издава от общината, от района или от кметството по последен постоянен адрес на починалото лице. Необходимо е да се предостави и смъртния акт на собственика. Отнема между 24 часа и 7 работни дни в зависимост от административната услуга. 
 • Режим на имуществени отношения на съпрузите /РИОС/ – Ако продавачът е женен/омъжена и в случай, че е налице предбрачен договор, в който са вписани условия, които биха могли да имат отношение към собствеността на имота. Документът удостоверяващ актуалния регистриран режим на имуществени отношения, избран от съпрузите се издава на гише във всяко териториално звено на Агенцията по вписванията след заплащане на дължимата държавна такса. 
 • Удостоверение за тежести – този документ отразява всички вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права, покупко – продажби, наложени запори от трети лица, учредяване на ипотеки, заличаване на ипотеки и т.н. към момента на изготвянето му или пък се удостоверява, че такива няма. Важно е да знаете, че дори да има ипотека, стига това да е доброволно съобщено от продавача, имотът може да закупи безпроблемно като част от покупната цена ще отиде директно при банката или друга страна, в която е полза е ипотеката. Удостоверението се издава от Агенцията по вписванията след подаване на заявление и платена държавна такса. Към заявлението се прилагат следните документи: копие от акта за собственост /в случай, че за избрания период за издаване на удостоверението собствеността се е сменила, е необходимо да се представят незаверени преписи от всички предходни нотариални актове/, актуална кадастрална схема от АГКК /при липса на одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба/, документ за платена държавна такса /според избрания период за издаване на удостоверението/. Отнема между 3 и 7 работни дни. 
 • Удостоверение за липса на задължения – Този документ удостоверява дали продавачът има неплатени задължения към държавата. Издава се от Отдел местни данъци и такси към общината по месторегистрация. Документът е безплатен и се издава на гише в случай, че лицето няма задължения. 

 

Възможно е да се наложи издаване и на допълнителни документи, спрямо спецификата на конкретния имот и типа сделка. Например, често срещан казус при по-стари имоти е наличието на разминаване между данните, вписани в нотариалния акт и тези в кадастралната схема. Тогава следва да се направи ново геодезическо заснемане на имота от лицензирано лице, след което се подава заявление за промяна на кадастралната схема в АГКК. След отразената промяна, се издава нова кадастрална схема, която се предоставя пред нотариуса по сделката. 

 

Нотариално изповядване и прехвърляне на имот.

Предварително е необходимо всички гореописани документи да бъдат представени и проверени от избрания нотариус. След като той потвърди, че е получил всичко необходимо, може да се пристъпи към изповядване на сделката.  Нотариусът изчита Нотариалния акт и в случай, че страните са съгласни със съдържанието му, се разписва от тях (все още сделката не е вписана). Тогава следва и разплащането от страна на купувача към продавача, като дължимата сума се превежда по банков път. След това страните се връщат при нотариалната кантора с банковите документи, доказващи разплащането. Чак тогава нотариусът вписва сделката в Имотния регистър при Агенцията по вписване, с което тя може да се счита за финализирана.

Успех!

Тук може да разгледате анализ относно влиянието на инфлацията върху трудно спестени пари.

Получи по @ имейл Актуална Информация

ЕТИКЕТИ: прехвърляне на имот, прехвърляне на имот, документи за продажба на имот, документи при покупка на имот, документи за покупко продажба на имот, документи за прехвърляне на имот, прехвърляне на имот, документи за продажба на имот, документи при покупка на имот, документи за покупко продажба на имот, документи за прехвърляне на имот, процедура при покупка на имот, покупко продажба на недвижим имот документи, прехвърляне на имот документи, необходими документи за прехвърляне на имот, необходими документи за покупко продажба на имот, покупко продажба на имот документи, документи за закупуване на имот, за какво да внимаваме при продажба на имот.
ЕТИКЕТИ: прехвърляне на имот, прехвърляне на имот, документи за продажба на имот, документи при покупка на имот, документи за покупко продажба на имот, документи за прехвърляне на имот, прехвърляне на имот, документи за продажба на имот, документи при покупка на имот, документи за покупко продажба на имот, документи за прехвърляне на имот, процедура при покупка на имот, покупко продажба на недвижим имот документи, прехвърляне на имот документи, необходими документи за прехвърляне на имот, необходими документи за покупко продажба на имот, покупко продажба на имот документи, документи за закупуване на имот, за какво да внимаваме при продажба на имот.

Предупреждение. Фондация “Делта Анализи” е регистрирано юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Материалите, публикувани в платформата, са само с информационно-образователен  и проучвателен характер с цел да подпомогнат мисията на фондацията и не бива да се възприемат като специализирана консултация по сделки с недвижими имоти. Фондация “Делта Анализи” не носи отговорност за начина, по който използвате информацията, съдържаща се в сайта. Винаги се обръщайте към квалифицирани специалисти за въпроси от финансов, правен и друг характер според вашите специфични обстоятелства и предприемете действие на базата на вашия информиран избор.

Анализи

Живот под наем и Новите Лордове

В днешни дни аристокрацията във Великобритания, така наречените лордове, все още владеят около 1/3 от земите. Освен земеделските земи в провинцията, дори в Лондон…